بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

هرچی من بخوام هرچی تو بگی!

دوشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۳۹ ق.ظ

دیگر برایم مسلم شده روی آدم های اطرافم نفوذ یا تأثیر زیادی دارم بی آنکه ارادی 

باشد و خودم تصمیم گرفته باشم

و این شامل افراد خانواده دوستان و فامیل میشود!

درمورد مسائل مختلف به راحتی میتوانم نظر و تصمیم گیری شان را تغییر دهم

کار خاصی هم نمیکنم ها! ولی اینجوری میشود

بارها شده کسی که نظرش درمورد چیزی 180درجه با من تفاوت داشته یک مدت بعد آمده و دقیقا

حرف های خودم را به عنوان نظر شخصی اش بیان کرده حتی تقریبا با همان جمله بندی ها!

جالب است که خودشان هم نمیفهمند من نظرشان را تغییر دادم

و درواقع این حرف من است در دهان آنها بی آنکه خودشان متوجه باشند!

من هم چیزی نمیگویم فقط گاهی توی دلم یک لبخند شیطنت آمیز میزنم

و خبیثانه به سرم میزند از این توانایی، برای رسیدن به خواسته هایم استفاده کنم!

البته به عمل که برسد وجدانم نمیگذارد


۹۴/۰۵/۰۵
مریم