بیا و مخاطبش تو باش

mymomentsmg@gmail.com
بیا و مخاطبش تو باش

من متولد مهر 70 هستم
اگه منو شناختی به روم نیار باشه؟

طبقه بندی موضوعی

حیف پرید!

پنجشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۴، ۰۵:۱۸ ب.ظ

تنها نیم ساعت بعداز خوابیدنم روی کاناپه تو هال، از خواب میپرم و فکر میکنم دیرم شده

بلند میشوم از جایم و نگرانم تازه یادم می افتد کاری نداشتم که دیرم بشه

مثل بچه های دوساله دنبال مامانم میگردم

نیست با ددی رفتن ددر

تنهام تو خونه هنوز خوابم میاد خسته و خوابالود میرم تو اتاقم میفتم رو تخت

دریچه کولر بسته س گرممه یک أه میگویم و میروم بازش کنم

پشت رونم کشیده میشود به لبه میز و جیغم را در می آورد این هم از عوارض شلوار نپوشیدن و

پوشیدن دامن کوتاه حالا هی تنبان نپوش و پا و ماتحت خود را سیاه و کبود کن

خواب هم از سرم پرید


۹۴/۰۴/۲۵
مریم